Për Ne

Etika Group SH.P.K.


Etika Group është themeluar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Stafi ynë i kompanisë, përfshirë edhe bashkëpunëtoret e jashtëm kanë kualifikime dhe përvojë shumë vjeçare në fushën e financave. Shërbimet e ofruara do të jenë në përputhje të plotë me standardet e njohura ndërkombëtarisht, si dhe praktikat me të mira Evropiane. Kjo do të siguroj një raportim të duhur i cili do të jetë bazë për zhvillimin e mëtejshëm të bizneseve.

Adresa:
Prishtinë, Qëndra Tregtare Bregu i Diellit
Kati Parë, numër 59.
Mob 1: +386 49 718 500
Mob 2: +386 49 718 400

Produktet


Korrekt Konto

Korrekt Konto është zgjidhja ideale për regjistrimin, modifikimin, përpunimin dhe transmetimin e informates në Administraten Tatimore të Kosovës pasi ai ploteson automatikisht te gjitha formatet zyrtare që nevoitën për një sistem të plotë Kontabel si dhe komunikon me të gjitha paisjet fiskale. Korrekt Konto mundeson sinkronizimin e plotë të biznesit me Kontabilistin pasi qe puna e tij është 100% online pa pasur nevojë të ndonjë serveri profesional ose IP reale, direkt me paisje të thjeshtë prej secilit kënd të rruzullit tokësor, me kosto super të lirë për biznese, si dhe gratis për të gjitha zyret e kontabilitetit dhe partnerët e Etika Group shpk.

Shkarko

Applikohet në keto platforma: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista


Shërbimet

Ne ofrojmë të gjitha shërbimet të cilat lidhen me fushën e financave përfshirë:

Shërbimet e kontabilitetit, Shërbimet e auditimit, Përgatitjen e rimbursimeve të TVSH-së, Plane të ndryshme të biznesit si dhe Këshilla lidhur me zhvillimin e mëtejshëm të biznesit tuaj.

Shërbimet e Auditimit

Për të ofruar shërbime të auditimit ne kemi përgatitur një metodologji të avancuar e cila siguron se auditimi është kryer në përputhje të plotë me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit si dhe praktikat me të mira Evropiane.

Rishikimi i Cilesisë

Në kuadër të kësaj ne kemi siguruar edhe rishikimin e cilësisë. Kjo bëhet nga Auditor të Licencuar me përvojë shumë vjeçare në fushën e auditimit.

Shërbimet e Kontabilitetit

Shërbimet e kontabilitetit ne i kryejmë ne përputhje të plotë me Standardet Ndërkombëtare të kontabilitetit të hartuara nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilisteve (IFAC), praktikat e mira Evropiane si dhe rregullat e përcaktuara vendore. Për të gjitha bizneset tona në fund të vitit ne përgatisim pasqyra financiare përfshirë edhe shpalosjet e tyre. Kjo njëherit shërben edhe si bazë për planifikimin e biznesit të tyre në vitet në vijim.

Partnerët


Adresa:
Prishtinë, Qëndra Tregtare Bregu i Diellit
Kati Parë, numër 59.
e-mail:
info@etikagroup.com
etikagroup@outlook.com
Telefon:
Mob 1: +386 49 718 500
Mob 2: +386 49 718 400
web:
www.etikagroup.com
www.facebook.com/EtikaGroup

© etika group 2017